Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
Link
  www.tourlaosandservice.com
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  แผนที่ประเทศไทย
  สอบถามเส้นทางเดินรถ

เที่ยวนครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก

ทัวร์นครวัด-นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก

โปรแกรม ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ไปรถกลับรถ 3 วัน 2 คืน

วันแรก  ด่านปอยเปต องค์เจกองค์จอม-โตเลสาบทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย-พนมบาเค็ง  (B/L/D)

++.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พร้อมออกเดินทางสู่ จ.สระแก้ว

06.00 น. คณะเดินทางถึง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รับประทานอาหารเช้า ทำธุระส่วนตัว ออกเดินทางเข้าสู่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ที่ด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ ระยะทางประมาณ 152 กม.

13.00 น.  คณะเดินทางถึงเมืองเสียเรียบ รับประทานอาหารเที่ยง เสร็จแล้ว นำคณะเข้านมัสการพระประจำเมือง คือ องค์เจก องค์จอม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเขมรให้ความเคารพนับถือเปรียบเสมือนศาลหลักเมือง มีค้างคาวแม่ไก่คอยอาศัยบารมีหากินอยู่บริเวณนั้นจำนวนมาก ตามประวัติเล่าว่าองค์เจกกับองค์จอมเป็นพี่น้องกันและมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างาก วันหนึ่งหลังจากที่ไปทำบุญมากลับบ้านก็นอนหลับแต่กลับไม่พื้นขึ้นมาอีกบิดาและมารดาเกิดความเสียใจและอาลัยในตัวของลูกสาวทั้งสองคนเป็นอย่างาก จึงได้ก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจก และองค์เล็กนามว่าองค์จอม และมีความศักดิ์สิทธิ์มากเปรียบเสมือนเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ มาก พอได้เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่โตเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเซีย ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของประเทศกัมพูชา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กม.ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของประเทศกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ และทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นที่ค้นพบหนึ่งในราชกกุธภัณฑ์พระแสงขรรค์ชัยศรี อีกด้วย โตเลสาบ เป็นทะเลสาบที่มีปลาชุกชุมมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 กว่าชนิด จึงมีชาวกัมพูชาจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ ตลอดสองฝากฝั่งชมหมู่บ้านชาวประมงและวิธีชีวิตของชาวประมง ซึ่งเป็นบ้าบแบบเรือนแพ มีชาวเขมร เวียดนาม และจาม อพยบมาอาศัยอยู่บริเวณแห่งนี้ บรรยากาศเวิ้งว้างเหมือนอยู่ในทะเลกว้าง เก็บภาพแห่งความประทับใจ

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทนครวัด (B/L/D)

เช้า      อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ปราสาทบันทายสรี เป็บอัญมณีเพชรน้ำเอกทางลวดลายที่ก่อสร้างด้วยเนื้อหินทรายสีชมพู มีการแกะสลัดภาพนูนสูงนูนต่ำคมบางชัดเจน เป็นงานที่ปราณีตที่สุดในงานแกะสลักหินทราย จนได้รับการยกย่องว่าเป็นรัตนะแห่งกัมพูชา ต่อด้วยชมปราสาทตาพรหม ที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศแด่พระราชมารดา เป็นวันในพระพุทธศาสนา มีต้นสปงขนาดใหญ่เลื้อยเกาะกุมระเบียงคตไว้ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต มีธรรมชาติป่าไม้ขึ้นปกคลุมเต็มไปหมด

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะเข้าสู่ นครธม ชมกลุ่มปราสาท เริ่มจากสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูร ซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่า คนโอบล้อมจริง นำท่านชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตย์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ที่วิจิตรพิศดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆ จากนั้นชมปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ อังกอร์ธม หรือ นครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเขมรเสื่อม คือ ในรัชการพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทยักย์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นเทวทักร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชน จากนั้นเดินทางผ่านชมบัลลังก์ช้างฐานของพลับพลา สร้างด้วยหินจำหลักและครุฑ ยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์ นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ จากนั้นชม สิ่งมหัสจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่ที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ นั่นคือ ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนาอัสรานับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลัก นูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย เราจะใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายวันนี้ชื่นชมกับความมหัสจรรย์ของคนโบราณที่สร้างสรรสถาปัตยกรรมอันวิจิตรที่อาจเปรียบเที่ยบกับ บุโรพุทโธ ของชาวชวาและปิระมิดของอียิปต์ได้อย่างไม่น้อยหน้ากันจนท่านอาจรู้สึกว่าเข็มนาฬิกาของท่านหมุนไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อ ชุดระบำอัปสรา ที่ตระการตาในแบบศิลปะของขะแมร์ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  เสียมเรียบ-ปอยเปต อรัญประเทศ จ.สระแก้ว   (B/L/-)

เช้า      อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม เข้าช้อปปิ้งที่ตลาด ซาจ๊ะ เป็นตลาดกลางเมืองเสียมเรียบ มีไม้แกะสลัก เพชร พลอย เสื้อผ้าของที่ระลึกมากมาย เป็นของฝากของคนที่บ้าน ได้เวลาออกเดินทางสู่ชายแดนไทย

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรแล้ว ให้ท่านได้อิสระกับการช็อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ มีสินค้ามากมายราคาถูกเป็นของฝากของคนที่บ้าน ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ หรือการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองกรณีใดทั้งสิ้น ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะการเหมาจ่าย

*สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมพาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,หมวก,ร่ม,ไฟฉาย,ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

* พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 1,000 บาท
อัตรานี้รวม - ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - กัมพูชา
- ค่ารถยนต์นำเที่ยว ตลอดรายการ
- ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ
- วีดีโอ/ คาราโอเกะ / วงดนตรี / บริการเสริมพิเศษ
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เตรียมเดินทาง - หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เ ที่ยวกัมพูชา เที่ยวเขมร กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร แบบจอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร

ใน การจอง ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในกัมพูชา มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร และการโอนเงินมัดจำ 

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0 

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

โปรแกรมอื่นๆ