สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

เมนูหลัก
<

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์

เที่ยวมาเลเซีย สุดคุ้ม 

เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์

โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน ไปรถกลับรถ

วันแรก      กรุงเทพมหานคร – อ.หาดใหญ่       (บริการอาหาร-/-/เย็น+รอบดึก)

16.00 น.      คณะเดินออกจาก กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ มหาชัย จ.สมุทรสาครก่อนออกเดินทางต่อ

22.00 น.         ถึง จ.ชุมพรจุดพักรถบริการข้าวต้มรอบดึกที่แสนอร่อย ณ ห้องอาหารคุณสาหร่ายแล้วออกเดินทางต่อ

วันที่สอง      หาดใหญ่–ด่านสะเดา-มาเลเซีย-เก็นติ้งไฮแลนด์     (บริการอาหาร เช้า/เที่ยง/เย็น)

05.00 น.  คณะ เดินทางถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมวีแอล หาดใหญ่ แล้วนำท่านออกเดินทางสู่อำเภอสะเดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและมาเลเซีย ให้ท่านชมทัศนียภาพตลอดสองข้างทางบนถนนสายไฮเวย์ที่ทันสมัยและมีระยะทางกว่า 888 กิโลเมตร สุดปลายทางที่ประเทศสิงคโปร์  ระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองอลอสตาร์  เมืองบัตเตอร์เวิร์ธ  รัฐปีนัง เมืองอิโปร์  รัฐเปรัค เป็นต้น

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง ณ. ร้านอาหาร... คณะออกเดินทางต่อ  ถึงเก็นติ้งไฮแลนด์  ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่ง เป็นเทคโนโลยีกระเช้าที่ใหม่ล่าสุด มีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้  6 เมตร ต่อวินาที  จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น(มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี)   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World Hotel

เย็น           รับประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์ จากนั้นนำคณะเข้าชมและเสี่ยงโชคใน บ่อนคาสิโน ให้ ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อ มีปก รองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายตามแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)

วันที่สาม     เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์          (บริการอาหาร เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า             อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  อำลาเก็นติ้งไฮแลนด์  ได้เวลาอันสมควรนำคณะออกเดินทางสู่กรุงกัวลาห์ลัมเปอร์ 

10.00 น.    ถึงกรุงกัวลาห์ลัมเปอร์   ซิ้ตี้ทัวร์ กรุงกัวลาห์ลัมเปอร์  เป็นนครที่ห้อมล้อมไปด้วยสวนไม้ดอกประดับเต็มไปด้วยธรรมชาติ  เที่ยวชมจัตุรัสเมอร์เดก้า  ชมเสาธงที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง100 เมตร  ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม  อาคารสุลต่านอับดุลซามัด  ชมพระราชวังแห่งชาติ  ผ่านตัวเมืองชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่  KL Tower สูง 421 เมตร และตึก Petronas Twin Tower สูง 452 เมตร

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองใหม่ “PUTRA JAYA” เมืองที่รวมสถานที่ราชการ, กระทรวงทบวงกรมต่างๆ ไว้ในเมืองเดียวกัน   นำคณะชม มัสยิดสีชมพู ริมทะเลสาป   (ท่านที่ต้องการเข้า ข้างในต้องใสชุดคลุมชาวมุสลิมซึ่งบริการอยู่ด้านหน้ามัสยิด)  ชมตึกทำเนียบรัฐบาล ,บ้านพักนายกรัฐมนตรีหลายสมัย, พระราชวังรัฐสลังงอ, สะพานและทะเลสาบปุตราก่อสร้างขึ้นมาอย่างสวยงาม สถานที่ใช้ถ่าย ทำละครเล่ห์ร้ายอุบายรัก ให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร...จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมซิตี้เทลเอกเพรสหรือเทียบเท่า

วันที่สี่   กัวห์ลาลัมเปอร์-อ.หาดใหญ่-จ.เพชรบุรี           (บริการอาหาร เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า       อรุณสว้สดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทาง แวะช้อปปิ้งที่โชว์รูม ช็อกโกแลต มีสินค้าพื้นเมืองต่างๆให้ท่านได้ช้อปปิ้งเป็นของฝากของคนที่บัาน ออกเดินทางกลับ 

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ร้านอาหาร... จากนั้นออกเดินทางสู่ด่านสะเดา

16.00 .    ถึงเขต FREE ZONE ห้าง สรรพสินค้าใหญ่ทันสมัยปลอดภาษี ติดชายแดน มีสินค้าจำหน่ายยอดนิยม และของฝากทุกชนิด อาทิ      สุรา บุหรี่ นาฬิกา น้ำหอม ปากกา แว่นตา เสื้อผ้า อาหาร ขนม  ฯลฯ   จากนั้นเดินทางต่อถึงด่านสะเดา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เย็น      เดินทางถึง อ.หาดใหญ่เปลี่ยนรถเก็บสัมภาระ  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร... ก่อนเดินทางกลับ

วันที่ห้า   จ.เพชรบุรี – กรุงเทพมหานคร             (บริการอาหาร เช้า/-/-/)

06.00 น.   ถึง จ.เพชรบุรี รับประทานอาหารเช้าที่เรือนเจ้าเงาะ แล้วออกเดินทางต่อ

09.00 น.   ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 

หมายเหตุ     เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาโดยทางบริษัทจะ คำนึงถึงๆผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการหรือถูกปฏิเสธ การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม  ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณีเมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอม รับเงื่อนไขของบริษัทที่ได้ระบุไว้ 

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการ  หรือกรุณาติดต่อสอบถาม คุณอุ้ม 084-5135577,น้องหมูน้อย 087-8706510

 

อัตรานี้รวม

-ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน  -รถบัสนำเที่ยวปรับอากาศ  -ค่าอาหารจำนวน 12 มื้อ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

-ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพนักงานบริการนำเที่ยว

-บริการน้ำดื่ม,น้ำอัดลม,อาหารว่าง,ผ้าเย็น,ยาปฐมพยบาล และหมวกอุ้มรักทัวร์

อัตรานี้ไม่รวม

-SERCHARGE หรือเดินทางตรงกับวันหยุดของเทศกาลมาเลเซียและสิงคโปร์

-ค่าเข้าชมและค่าเครื่องเล่นบนเก็นติ้ง  -ค่า SERCHARGE ในที่พักบนเก็นติ้งกรณีที่พักตรงกับคืนวันหยุดเสาร์อาทิตย์

-ค่าบริการเสริมพิเศษ วงดนตรี,คาราโอเกะ,วีดีโอ

-ค่าVAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน

-ค่าใช้จ่ายที่ไใม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์

-ค่าทิปพนักงาน ไกด์ พนังานขับรถ เป็นน้ำใ

เอกสารที่ต้องใช้    พาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า  6 เดือน แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต(ที่มีรูป) 

เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4 

นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)

Tel. 084-513-5577,087-8706510,Fax 045-476199

476 ม. 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวมาเลเซีย กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เ ที่ยวมาเลเซีย กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวาเลเซีย แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวมาเลเซีย แบบ จอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์มาเลเซีย

ใน การจอง ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในกัมพูชา มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวมาเลเซีย และการโอนเงินมัดจำ 

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0 

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

 

 

       

     

    

 

 

   

 

โปรแกรมอื่นๆ

เที่ยวมาเลเซียทัวร์มาเลเซีย (1776) เที่ยวสิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล (2095) เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ เกาะลังกาวี (1960)