เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ไปรถกลับรถ

 เที่ยวเวียดนามเหนือเยือนเมืองหลวงฮานอยอายุนับพันปี

นั่งเรือมังกรชมอ่าวฮาลองเบย์มรดกโลกธรรมชาติอันดับหนึ่งของเวียดนาม
สักการะศพวีระบุรุษโฮจิมินห์ วัดเสาเดียว พิพิธภัณฑ์ทหาร 
โปรแกรมทัวรเวียตนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 5วัน 4คืน ไปรถกลับรถ
วันที่หนึ่ง : จ.นครพนม - เมืองท่าแขก - เมืองวินห์   (B/L/D)
06.00น. คณะเดินทางถึง จ.นครพนม  รับประทานอาหารเช้าที่(1) ณ ห้องอาหารวิวโขง เสร็จแล้ว
                                                                                                      ออกเดินทางสู่ ด่านพรหมแดนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง    นครพนม - ท่าแขก (ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 .นครพนม ในตอนเช้าจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศเวียดนามโดยรถบัสปรับอากาศซึ่งจะใช้เส้นทางถนนหมายเลข 12 เอ   ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิต ของชาวเมืองท่าแขก เป็นชื่อเมืองเอก ของแขวงคำม่วนซึ่งจัดอยู่ในภาคกลางของลาวคณะ เดินทางถึง จ. นครพนม  รับประทานอาหารเช้าที่(1) ณ ห้องอาหาร วิวโขง หลังรับประทานอาหารเสร็จออกเดินทางสู่ ด่านพรหมแดนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง    นครพนม - ท่าแขก (ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 .นครพนม) ระหว่าง ทางชมความงามอันวิจิตรของ ป่าหินปูน ภูผาม่าน ประติมากรรมธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่ง ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ภูเขาหินปูนยอดแหลมคมชูเด่น มากรูปแบบหลากหลายจินตนาการอาเซียนได้บันทึกไว้เป็น ป่าอัศจรรย์ ที่ควรค่าแก่การศึกษา ในตอนเช้าจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศเวียดนามโดยรถบัสปรับอากาศซึ่งจะใช้เส้นทางถนนหมายเลข 12 เอ   ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิต ของชาวเมืองท่าแขก เป็นชื่อเมืองเอก ของแขวงคำม่วนซึ่งจัดอยู่ในภาคกลางของลาว
12.00น. รับประทานอาหารระหว่างทางที่(2)  ร้านอาหารเมือง chalo   หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อสู่
  เมืองวินห์ คณะเดินทางถึงด่านโดยผ่านด่านพรมแดน  ด่าวน้ำพ้าวลาว-ด่านเกาแจว เวียดนาม แล้วออกเดินทางสู่เมืองวินห์ 
18.00น. คณะเดินทางถึงเมืองวินห์  เข้าที่พัก และ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
  ที่ MOUNG THANH HOTE ให้คณะได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : เมืองวินห์ - เมืองฮาลอง ตลาดกลางคืน
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองฮาลอง
12.00น. รับประทานอาหาร (5) ที่ร้านอาหาร เมืองนิงห์บิงห์หรือฮาลองบก แล้วออกเดินทางผ่านเมืองไฮฟอง
  เมืองท่าเรือใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเวียดนามมีโรงงานถ่านหิน โรงงานไฟฟ้า
18.00น. ถึง เมืองฮาลอง เมืองแห่งเกาะธรรมชาติ มหัศจรรย์แห่งอ่าวมังกรตกน้ำ ด้วยความสวยงามและความ
  สมบูรณ์ทางธรรมชาติ ของอ่าวฮาลอง ทำให้ที่นี่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโกในปี 2537 ตั้ง อยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ (Quang Ninh) ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงฮานอยให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาว เวียดนาม ที่มีอาชีพเป็นชาวประมง ตาม ตำนานพื้นบ้านได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตนานมาแล้ว ระหว่างที่ชาวเวียดนามกำลังต่อสู้กับกองทัพชาวจีนผู้รุกราน เทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ได้ดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวหะล็องในปัจจุบัน ทำให้มีอัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออก อัญมณีเหล่านี้กลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วอ่าว เป็นเกราะป้องกันผู้รุกราน ทำให้ชาวเวียดนามปกป้องแผ่นดินของพวกเขาได้สำเร็จและก่อตั้งประเทศซึ่งต่อมา ก็คือเวียดนามในปัจจุบัน บางตำนานสมัยใหม่ก็กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันยังมีสัตว์ในตำนานที่ชื่อว่า Tarasque อาศัยอยู่ที่ก้นอ่าว  รับประทานอาหารที่ HONGKONG RESTAURANT (6) ต่อด้วยช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืน เมืองฮาลอง ใกล้ที่พักสินค้ามากมายมาจากหลายแห่ง ให้เลือกซื้อ หรือ เดินย่ำราตรีก่อนเข้าที่พัก CONG DOAN HALONG HOTEL พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : เมืองฮาลอง ล่องเรือ ถ้ำเทียนซุง - กรุงฮานอย ทะเลสาบ หุ่นกระบอกน้ำ
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะไปท่าเรือ ฮ่งไก 
  เพื่อเดินทางไปชม อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay) ระหว่างทางแวะถ่ายรูปหมู่ที่สะพานแขวน ที่ยาวที่สุดในเวียดนาม แล้วขึ้นรถต่อเพื่อเดินทางเข้าชม มรดก โลกทางธรรมชาติ มีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล  หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวคือ ถ้ำเสาไม้ ภายในถ้ำประกอบไปด้วยโพรงกว้าง 3 โพรง มีหินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่อยู่จำนวนมากจอดแวะให้เข้าชมถ้ำหินปูนที่มี ความสวยงามมีชื่อว่าเทียนซุง รูปหินงอกหินย้อยหลากหลายจินตนาการ กับตำนาน เจ้าชายมังกร กับเจ้าหญิงนางฟ้า พอออกจากถ้ำลงเรือต่อ  ชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดระจายอยู่กว่า พันเกาะ ผ่านเกาะสุนัข แวะ กระชังปลาทะเลสด วนรอบ เขาไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง
11.30น. รับประทานอาหารบนเรือ (8) ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เทียบท่า ออกเดินทางต่อสู่เมืองฮานอย
16.00น.
พอถึงเมืองหลวงฮานอย(Hanoi)ป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศและเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า
                 "ฮานอย" หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดงปฐม กษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใช้ชื่อว่า "ทังล็อง" แปลว่า "มังกรเหิน" จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของ อินโดจีนของฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน ชมทะเลสาบกลางเมืองที่สวยงามและใหญ่ที่สุดใน กรุงฮานอย มี ชื่อว่า โฮว่านเกี๋ยมซึ่งแปลว่า ทะเลสาบแห่งดาบกลับคืน เราจะข้ามไป เกาะหยกด้วยสะพานที่สร้างด้วยไม้ล้วนๆ ทาด้วยสีแดงมีชื่อว่า เทฮุกจะมองเห็นหอคอยเต่าโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ที่เป็นที่ตั้งของ วัดหง็อกเซิล พร้อมเรื่องเล่า
18.00น. รับประทานอาหาร(9)แบบบุฟเฟห์ที่ SEN RESTAURANT พอได้เวลานำคณะกลับมายังถนน 36 สาย 
  ถนน ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม หลากหลายกับสินค้าที่วางจำหน่ายให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ 20.00 น. ชมการแสดง เชิดหุ่นกระบอกใต้น้ำศิลปะประจำชาติของเวียดนาม ประเพณี พื้นเมือง หุ่นกระบอกน้ำ เป็นการแสดงหุ่นกระบอกของเวียดนาม มีการแสดงเฉพาะที่ฮานอย ในโรงละครริมทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม บนถนนดิงห์เตียมฮว่าง หุ่นกระบอกน้ำ ใช้ผู้เชิดอยู่หลังมู่ลี่ไม้ไผ่ที่มีการพรางไว้ ตัวหุ่นเชิดจะอยู่ที่ปลายไม้ที่ยาวพอที่จะยื่นออกมานอกฉากที่ผู้เชิดบังคับ มีกลไกบังคับมือหรืออวัยวะของหุ่นที่ทำจากไม้ฉำฉาที่เบาและพยุงน้ำหนักเมื่อ อยู่ในน้ำ และการเชิดต้องไม่ให้เห็นไม้บังคับหุ่น ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก การประกวดนานาชาติที่หาชมได้ยากยิ่ง เข้าที่พัก VIETNAM TRADE UNION HOTEL
วันที่สี่ : ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-วัดเสาเดียว-วิหารวรรณกรรมวันเหมียว พิพิธภัณฑ์ทหาร - เมืองวินห์
06.30น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร(10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
ออกเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich ho Chi Minh) เป็นสุสานขนาดใหญ่ของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามครับ ตั้งอยู่ที่กึ่งกลางจัตุรัสบาสติงห์,ซึ่งเป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพของเขาเมื่อ วันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 ส่วนร่างของโฮจิมินห์นั้นถูกเก็บรักษาอยู่ในโลงแก้วบริเวณใจกลางสุสาน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รู้จักกับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากสุสานของเลนินในกรุงมอสโคว์ แต่รวมสถาปัตยกรรมของเวียดนามเข้าไปด้วย   ภายในสุสานโฮจิมินห์มีทหารกองเกียรติยศในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สีขาวยืนถือดาบ ปลายปืนยืนรักษาการณ์อยู่ตลอดเวลาที่ตั้งอาคารโดดเด่น สง่างาม  โดยในสุสานแห่งนี้ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น,ห้ามพูดคุยเสียงดัง,และไม่อนุญาตให้สูบบุรี่,ถ่ายรูปและวิดีโอใดๆทั้งนั้น แล้วเดินเลียบผ่านทำเนียบประธานาธิบดีไปยังบ้านพัก ท่านโฮจิมินห์ มีของ ที่ระลึกวางขายเป็นแนวระหว่างทางเดิน ก่อน คาราวะขอพรเจ้าแม่กวนอิม 10 กร ที่ วัดเสาเดียว ต่อด้วยเข้าชม พิพิธภัณฑ์ทหารเราจะได้ชมบันทึกของสงครามเพื่ออิสรภาพ การรวมชาติของเวียดนามต่อสู้กับฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟู มีการ ฉายภาพยนตร์ ขาวดำ สงคราม ยุทธการยึดไซง่อน พากย์ภาษาไทยมีรถถังคันสำคัญที่บุกยึดทำเนียบประธานาธิบดี วันที่กรุงไซง่อนแตกด้านนอกอาคารมีลานกว้าง จัดแสดงปืนใหญ่ของสหรัฐที่ส่งมาช่วยฝรั่งเศส ซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B 52 ถูกเครื่องบิน มิก 21 ยิงตก ซากลูกระเบิด รถถัง ปืนต่อสู้อากาศยาน อำลากรุงฮานอยออกเดินทาง ตามเส้นทางหมายเลข 1
11.00น.
รับประทานอาหารเที่ยง (11)ที่ TAI-VI RESTAURANT แล้วออกเดินทางต่อ 
18.00น.
เดินทางถึงเมืองวินห์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของวีรบุรุษชาวเวียดนามแวะถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นลุงโฮจิมินห์ขนาดใหญ่
 
แล้วรับประทานอาหาร(12)เข้าที่พัก MOUNG THANH HOTEL
วันที่ห้า :  เมืองวินห์ - จ.มุกดาหาร
06.00น.
รับอรุณยามเช้า รับประทานอาหารเก็บสัมภาระ (13) ออกเดินทาง กลับเส้นทางเดิมผ่านจุดผ่านแดนผ่าน
  พิธีการข้ามฝั่ง สู่ด่านลาว ที่ด่านเกาแจว เข้าสู่ลาวที่ด่าน น้ำพร้าว ออกเดินทางไปตามเส้นทางหมายเลข 8
12.00น.
แวะรับประทานอาหาร (14)ที่ ร้านอาหารโอรี่วัน เมืองหลักซาว แขวงบอริคำไซ แล้วออกเดินทางต่อ
 

ถึงเมืองสะหวันนะเขตผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 กลับสู่ จ.มุกดาหาร เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
*การ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าไม่ สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะการเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,ร่ม,หมวก,ไฟฉาย,รองเท้าสวมใส่สบาย,ยารักษาโลก,รวมทั้งคนรู้ใจ
   
   
 อัตตรานี้รวม

- ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
-
ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
-
ค่าอาหาร จำนวน 15 มื้อ
-
ค่าที่พัก 4 คืน
-
ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการและค่าเข้าชมสถานที่
-
บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาลและหมวก
 -
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

- ไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่รวมค่า วีซ่า (กรณีชาวต่างชาติ)
-
บริการเสริมพิเศษวงดนตรี / คาราโอเกะ / วีดีโอ
-
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เตรียมเดินทาง - หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน
-เงินมัดจำล่วงหน้า 2,000 บาท/ท่าน โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
Tel. 084-513-5577, 087-870-6510, Lao 020-535-5738 fax 045-476199
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
ส่งหลักฐานมาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email - aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ แบบจอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์เวียดนามเหนือ

ใน การจอง ทัวร์เวียดนามเหนือ ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในเวียดนามเหนือ มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ และการโอนเงินมัดจำ 

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0 

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง
 

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง,เที่ยวเวียดนามใต้,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ทัวร์ลาวใต้,เที่ยวลาวใต้,ทัวร์ลาวเวียงจันทร์,วังเวียง,ทัวร์พม่า, ทัวร์สิบสองปันนา,จีน,ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์เขมร,ทัวร์มาเลเซีย,ทัวร์สิงคโปร์,ทัวร์จีน  กับเรา...อุ้มรักทัวร์!